Blogroll

ป.ป.ส.ภาค 3 ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการแก่ทีม AMITY PSSC

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 นางสาวระพีพันธุ์ ทัพเพ็ชร และนางสาวศิริยาพัฒน์ หวังชื่นกลาง ผู้แทนจาก ป.ป.ส. ภาค 3 ได้เดินทางมายังโรงเรียนพุทไธสง เพื่อให้คำปรึกษาและให้กำลังใจกับทีม AMITY PSSC เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ "เยาวชน ยับยั้ง ยุติ ยาเสพติด" ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17-19 สิงหาคมนี้
ทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้แทนจาก ป.ป.ส. ภาค 3 ที่ได้มอบอุปกรณ์ และโปสเตอร์ยาเสพติด เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดโครงการต่อไป
AMITY PSSC TEAM เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอโครงการ ครั้งที่ 1


วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.ชวลิต ยอดมณีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอโครงการ (Project Idea) ของกลุ่มเยาวชน พร้อมทั้งมอบงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 4 ปี 2558 ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 5 กลุ่มสุดท้าย
วันไหว้ครู 2558 โรงเรียนพุทไธสง

โรงเรียนพุทไธสง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณะครู 

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ได้ร่วมส่งประกวดในโครงการ "สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ได้ร่วมส่งประกวดในโครงการ "สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โครงการนี้ คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ได้สร้างสรรค์ผลงานทั้งภาพกิจกรรมและบทกลอนในการส่งประกวดตามกติกาในการประกวด
คณะครู นักเรียน โรงเรียนพุทไธสง พร้อมใจร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2558

โรงเรียนพุทไธสง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนพุทไธสง โดยได้นิมนต์เจ้าคณะตำบลพุทไธสง เจ้าอาวาสวัดป่าพุทไธสง
พระครูวิสุทธิชินวงศ์ มาบรรยายธรรมแก่คณะครู นักเรียน และพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นการร่วมทำบุญสร้างกุศลในวันสำคัญสากล หลังจากฟังบรรยายธรรม พุทธศานิกชน ร่วมกันถวายดอกไม้ ธูปเทียน อุทิศส่วนกุศล
คณะกรรมการสภานักเรียนทั้ง 2 รุ่น ร่วมกับ พี่เยาวชนคนต้นแบบ ร่วมกันจัดค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปี 2558 (รับน้อง ม.1 โรงเรียนพุทไธสง)คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ชุดปีการศึกษา 2557 และชุดปีการศึกษา 2558 ร่วมกับพี่ๆเยาวนคนต้นแบบ ได้ร่วมกันจัดค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปี 2558 (รับน้อง ม.1) เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2558
คณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมโครงการ Shift & Share พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ ปี 2558

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ได้เข้าร่วมกิจกรรม Shift and Share "การพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่" วันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยกองทุนหนึ่งใจเดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ได้ดำเนินโครงการ