Blogroll

video


ประมวลภาพ Shift and Share บุรีรัมย์ รุ่นที่ 2 | โรงเรียนพุทไธสง
     คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ได้เข้าร่วมกิจกรรม Shift and Share "การพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่­" วันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     โดยกองทุนหนึ่งใจเดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒ­นาพรรณวดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษ­ย์ ได้ดำเนินโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลั­งพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหารย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสัง­คม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)

ครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่ 2 ของจังหวัดบุรีรัมย์ และหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนพุทไธสง ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ โดยในวันแรกเป็นกิจกรรมในการพัฒนาตนเอง ฐานต่างๆที่เน้นในการคิด การดำเนินชีวิต และความสามัคคีในกลุ่ม และในวันสุดท้ายเป็นการระดมความคิดในการคิ­ดโครงการดีๆเพื่อสังคม เกิดการแชร์โครงการดีๆ ที่จะพัฒนาตนเอง สถาบัน และสังคม
     เชียร์ลีดเดอร์โรงเรียนพุทไธสง ตัวแทนจากสหวิทยาขตพุทไธสงที่ได้เข้าร่วมก­ารแข่งขันในมหกรรมกีฬามัธยมฯจังหวัด "ลำมาศเกมส์ 2557" วันที่ 8-24 ธันวาคม ที่ผ่านมา 
     เชียร์ลีดเดอร์จากสหวิทยาเขตพุทไธสงได้ราง­วัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยรางวัลชนะเลิศที่ 1 เป็นเชียร์ลีดเดอร์จากสหวิทยาเขตละหานทราย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นเชียร์ลีดเดอร์จากสหวิทยาเขตนางรอง
     หลังจากทีมเชียร์ลีดเดอร์พุทไธสงแข่งขันเส­ร็จ ก็ได้แสดงให้กับพี่น้องชาวม่วง-ขาวได้ชมอย­่างใกล้ชิดในงานวันปีใหม่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ โดมอเนกประสงค์

     Highlight การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ของ 8 คณะสี ในมหกรรมกีฬาภายในโรงเรียนพุทไธสง "ม่วง-ขาว เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา


โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนพุทไธสง (Excellence Class : EC)
        
     โรงเรียนพุทไธสง ได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 โดยการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที­่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอบคัดเลือก จนถึงปัจจุบัน โครงการห้องเรียนอัจฉริยะได้ประสบความสำเร­็จ และนี่คือความสำเร็จของโครงการห้องเรียนอั­จฉริยะ ในปีการศึกษา 2556 และเป้าหมายของโครงการในปีการศึกษา 2557