Blogroll

กว่าจะเป็น "พุทไธสง"     โรงเรียนพุทไธสง เป็นโรงเรียนประจำอำเภอพุทไธสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2493 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดมณีจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนปีแรก เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 45 คน พอขึ้นภาคเรียนที่ 2 รับนักเรียนเพิ่มอีก 25 คน รวมเป็น 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 70 คน มีครู 2 คน คือ

               1. นายจำรูญ มณีวรรณ ตำแหน่งครูใหญ่
               2. นายเกษม เฮงสวัสดิ์ ครูปฏิบัติการสอน
 • ปลายปี พ.ศ. 2493 ได้บรรจุครูมาเพิ่มอีก 1 คน คือ นายวิโรจน์ อาจจำนงค์
 • ปลายปี พ.ศ. 2494 ทางราชการได้มอบพื้นที่ทางโรงเรียนราษฎร์วิศิษฎ์วิทยา (เอกชน) ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน จึงได้ย้ายสถานที่การศึกษา (ปัจจุบันเป็น บ.ข.ส.พุทไธสง) และได้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นอีกเป็น 4 ห้องเรียน
 • ปี พ.ศ. 2495 โรงเรียนได้ย้ายสถานศึกษามาจัดการเรียนการสอน ณ ที่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเดิมเป็นวัดร้าง โรงเรียนได้ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นในปีการศึกษาต่อๆมาตามลำดับ
 • ปี พ.ศ. 2498 นักเรียนจบชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นนักเรียนรุ่นแรกที่เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน จำนวน 63 คน
 • ปี พ.ศ. 2511 โรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
 • ปี พ.ศ. 2503 มีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 273 คน ครูจำนวน 16 คน นักการภารโรงจำนวน 3 คน และโรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการปรับปรุง โรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบท (คมช.) รุ่นที่ 5 และในช่วงนั้นได้มีการสร้างอาคารเรียน 2 หลัง หอประชุม 1 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง โรงฝึกงานคหกรรม 1 หลัง โรงเก็บรถจักรยาน 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 3 หลัง และบริเวณสนาม ประกอบด้วย สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม สนามตะกร้อ 1 สนาม สนามแฮนด์บอล 1 สนาม และสระน้ำอีก 2 สระ
 • วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเห็นว่า บริเวณโรงเรียนแห่งเก่าคับแคบ จึงให้หาที่แห่งใหม่เพื่อขยายโรงเรียนในโอกาสต่อไป นายบุญนาค เจริญศรี นายอำเภอพุทไธสง และ นายจำรูญ มณีวรรณ อาจารย์ใหญ่สมัยนั้นได้นำอธิบดีกรมสามัญศึกษาไปเลือกที่แห่งใหม่อยู่ในเขตบ้านเตย ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน ตั้งอยู่ เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านเตย ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นที่ดินที่ทางอำเภอซื้อไว้เพื่อสร้างสนามกีฬาประชาชน มีเนื้อที่ 24 ไร่ 55 ตารางวา ที่ดินว่างเปล่า 2 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา ศิษย์เก่าบริจาคให้ 2 ไร่ 76 ตารางวา คณะศิษย์เก่าหาเงินซื้อเพิ่ม รวมเนื้อที่จำนวนทั้งสิ้น 79 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา

 • ปี พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ครึ่งหลัง บ้านพักครู 3 หลัง ห้องน้ำ 2 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 880,000 บาท จึงได้อนุมัติมาสร้างในสถานที่ปัจจุบัน
 • ปี พ.ศ. 2516 โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีกครึ่งหลัง บ้านพักครู 2 หลัง ห้องน้ำ 2 หลัง แต่อาคารถูกตัดเหลือ 6 ห้องเรียน
 • ปี พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 2 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก 2 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 1 หลัง และอาคารชั่วคราว 1 หลัง (3 ห้องเรียน) คณะศิษย์เก่าสร้างมอบให้โรงเรียน 1 หลัง (2 ห้องเรียน) ในปีนี้ โรงเรียนได้ขยายห้องเรียน เป็น 37 ห้องเรียน
 • ปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216ก จำนวนครึ่งหลัง ( 8 ห้องเรียน) โรงอาหาร หอประชุมจำนวน 1 ห้องเรียน ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216ก อีก 2 ห้องเรียน ในปีนี้ ได้ขยายห้องเรียนเป็น 40 ห้องเรียน
 • ปี พ.ศ. 2521 มีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรุ่นแรก และได้ขยายห้องเรียนเพิ่ม เป็นจำนวน 42 ห้องเรียน
 • ปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงานคหกรรมศิลป์ 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2521 มีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรุ่นแรก และได้ขยายห้องเรียนเพิ่ม เป็นจำนวน 42 ห้องเรียน
 • ปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงานคหกรรมศิลป์ 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2524 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง และกรมได้จัดสรรเงินเป็นค่าน้ำมัน ปรับสนามหน้าอาคาร จำนวน 5 หมื่นบาท
 • ปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216ก ครึ่งหลัง จำนวน 2.1 ล้านบาท และสร้างบ้านพักครู 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากรัฐบาล สร้างอาคาร 4
 • ปี พ.ศ. 2531 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8
 • ปี พ.ศ. 2536 เดินระบบประปา PVC เข้าใช้ภายในโรงเรียนและบ้านพัก
 • ปี พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2538 สร้างถนนคอนกรีตรอบอาคารเรียนภายในโรงเรียน 5 สาย
 • ปี พ.ศ. 2540 บริษัท โค้ก บริจารถตู้ โตโยต้า ทะเบียน นข 157 บุรีรัมย์ 1 คัน และได้รับริจาครถบัส ขสบก.เก่า 1 คัน
 • ปี พ.ศ. 2543 สร้างถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียนฝั่งทิศตะวันตก 1 สาย ยาว 315 เมตร
 • ปี พ.ศ. 2547 สร้างห้องน้ำมาตรฐาน 1 หลัง (ห้องน้ำผู้หญิง)
 • ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนพุทไธสง ได้รับรองการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

 • ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากรัฐบาล จัดสร้างอาคาร 5 ตามแบบ 216ล 1 หลัง จำนวน 1.4 ล้านบาท โดยใช้ชื่ออาคารว่า “เบญจอินทนิล” และสร้างเรือนพยาบาล งบประมาณ 2 แสนบาท
 • ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้สร้างสนามเทนนิส 2 สนาม งบประมาณ 7 แสนบาท ปรับปรุงแนวรั้วเดิมและสร้างรั้วใหม่ ตลอดด้านหน้าโรงเรียน ได้รับงบบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 7 แสนบาท โรงเรียนได้งบบริจาคนี้นำไปสร้างอัฒจรรย์เชียร์กีฬามาตรฐานจนครบ 8 อัฒจรรย์ และ สร้างขยายถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียนฝั่งตะวันตก กว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร
 • ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้สร้างกองอำนวยการ งบประมาณ 6 แสนบาท, สร้างห้องโสต 2 ใต้ถุนอาคาร 5, ห้องน้ำ “สุขาสามัคคี” (ห้องน้ำผู้ชาย) และขยายถนคอนกรีตบริเวณทางเข้าโรงเรียนฝั่งทิศตะวันตก 400 เมตร งบประมาณ 3 แสนบาท
 • วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 โรงเรียนพุทไธสงได้มีอายุในการก่อตั้งครบรอบ 60 ปี จึงได้สร้างอาคารอนุสรณ์ 60 ปี (อาคารประชาสัมพันธ์) งบประมาณ 4 แสนบาท สร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 60 ปี ศรีม่วง-ขาว) ด้วยงบประมาณ 1.4 ล้านบาท


 • วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553 คณะครู ศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมกันเฉลิมฉลองในงาน “60 ปีที่ผูกพัน ร่วมสร้างสรรค์อย่างภาคภูมิ”
 • ปี พ.ศ. 2554 คณะครู นักเรียนได้จัดซื้อรถตู้โตโยต้าทะเบียน นค 7650 นครราชสีมา 1 คัน ราคา 1.2 ล้านบาท ให้โรงเรียนและสร้างกำแพง แนวรั้วด้านทิศตะวันออก งบประมาณ 3 แสนบาท
 • ปี พ.ศ. 2555 สร้างแนวคูกั้นน้ำและร่องน้ำ จำนวนเงิน 299,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2556
         สร้างอาคารแสดงนิทรรศการ (หอศิลป์) 2.5 ล้านบาท, 
         คณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันจัดซื้อรถสองแถวอีซูซุทะเบียน 40-0194 บุรีรัมย์ ให้โรงเรียน 1 คัน 1.7 ล้านบาท ในนาม มูลนิธิโรงเรียนพุทไธสง
         สร้างอาคารเวทีมวย งบประมาณ 4 แสนบาท อบจ.บุรีรัมย์ให้งบสนับสนุนเป็นอุปกรณ์ฝึกซ้อม จำนวน 1 ล้านบาท
         โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ จำนวนทั้งสิ้น 4.4 ล้านบาท โดยใช้ลานสนามบาสเกตบอลและสนามตะกร้อ เป็นสถานที่ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
         วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 คณะครูนักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลและเฉลิมฉลองความสำเร็จในการสร้างโดม, วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โรงเรียนพุทไธสงได้รับ-มอบ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนพุทไธสง จาก สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพุทไธสง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพุทไธสง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนทุกคน
         โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป ซึ้อที่ดินเพิ่ม จำนวน 3 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา ทั้งหมด 9 แสนบาท เพื่อสร้างอาคาร 6 ตามแบบอาคาร 318 ล./38 โดยได้รับงบประมาณจัด สร้างอาคาร 6 จำนวนทั้งสิ้น 17 ล้านบาท รวมเนื้อที่ โรงเรียนทั้งหมดทั้งสิ้น 83 ไร่ 12 ตารางวา
          เริ่มโครงการ ห้องเรียนอัจฉริยะ (excellent class) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับละ 1 ห้องเรียน