Blogroll

คณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมโครงการ Shift & Share พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ ปี 2558

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ได้เข้าร่วมกิจกรรม Shift and Share "การพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่" วันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยกองทุนหนึ่งใจเดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ได้ดำเนินโครงการ
"ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหารย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)

ครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่ 2 ของจังหวัดบุรีรัมย์ และหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนพุทไธสง ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ โดยในวันแรกเป็นกิจกรรมในการพัฒนาตนเอง ฐานต่างๆที่เน้นในการคิด การดำเนินชีวิต และความสามัคคีในกลุ่ม และในวันสุดท้ายเป็นการระดมความคิดในการคิดโครงการดีๆเพื่อสังคม เกิดการแชร์โครงการดีๆ ที่จะพัฒนาตนเอง สถาบัน และสังคม