Blogroll

คณะกรรมการสภานักเรียนทั้ง 2 รุ่น ร่วมกับ พี่เยาวชนคนต้นแบบ ร่วมกันจัดค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปี 2558 (รับน้อง ม.1 โรงเรียนพุทไธสง)คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ชุดปีการศึกษา 2557 และชุดปีการศึกษา 2558 ร่วมกับพี่ๆเยาวนคนต้นแบบ ได้ร่วมกันจัดค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปี 2558 (รับน้อง ม.1) เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2558
โดยโครงการนี้มัจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การใช้ชีวิตในรั้วมัธยมศึกษา และชีวิตของวัยรุ่น รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกของคุณธรรม จริยธรรม สถาบัน และสังคม

ในโครงการนี้มีทั้งการให้ความรู้ สันทนาการ และฐานต่างๆที่ให้ข้อคิด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมแรลลี่มีทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่

  • ฐาน เทน้ำเทท่า
  • ฐาน ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
  • ฐาน กู้ระเบิด
  • ฐาน เพราะเราเกิดมาคู่กัน
  • ฐาน พรายกระซิบ
และสุดท้ายของกิจกรรม รุ่นพี่ได้ร่วมกันร้องเพลง เทียน และ บูมโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสร้างความผูกพันระหว่างพี่กับน้องให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น